O projekcie

Ogólnymi założeniami społecznej akcji „Przywracam Krzyż w godle Polski” jest zmiana ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz Godła Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na powrocie do tradycyjnych wartości oraz przywrócenie poprawnego rozpoznawania naszych symboli narodowych z położeniem silnego akcentu na symbolikę Krzyża oraz chrześcijańskich korzeni naszego Państwa, związanych z chrztem naszego Kraju i przyjmowaniem tej daty za początek naszej Państwowości jak i przynależności Rzeczypospolitej do chrześcijańskiego kręgu kulturowego Europy – szczególnie w aspekcie obecnej sytuacji geopolitycznej i niemal powszechnego upadku świadomości znaczenia symboli państwowych – nie tylko w Polsce ale poza granicami naszego Kraju.

Nasza inicjatywa, ma charakter ogólnopolski i jest ona apolityczna. Krzyż to symbol nie tylko naszej wiary, ale polskiej tradycji, kultury i tożsamości narodowej. Przez wieki był w herbie Polski i powinien do niego wrócić.

Akcja zakłada przywrócenie zamkniętej Korony zwieńczonej Krzyżem w wizerunku Orła Białego oraz zmianę jego wizerunku, stosownie do historycznych już zapisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1919 roku nr 69 poz. 416) oraz Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie z 11 listopada 1956 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 roku o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, przez dodanie Krzyża w Koronie.

Nazwa „Przywracamy Krzyż w godle Polski” jest jednakże tylko skrótem myślowym, ponieważ jednym z głównych założeń projektu zmiany obecnie obowiązującej ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest przywrócenie tradycyjnego systemu naczelnych znaków Państwowych, bazującego na tradycjach państwowych II Rzeczypospolitej, składającego się z trzech elementów: Herbu, Pieczęci oraz Chorągwi Rzeczypospolitej.

W kwestii wizerunku Godła proponuje się uporządkowanie symboliki i wizerunku Orła Białego – poprzez zmianę dotychczasowych przepisów i wprowadzenie w części opisowej zmian dotyczących wizerunku oraz kwestii związanych z jego atrybutami według zapisów wyżej wymienionej ustawy z 1919 roku. Projekt zakłada powrót do tradycyjnego wyglądu wizerunku Orła Białego – nawiązującego do projektu Bronisława Gembarzyckiego oraz Zygmunta Czajkowskiego z wzniesionymi do góry skrzydłami, zamkniętą Koroną zwieńczoną Krzyżem oraz likwidację gwiazd w skrzydłach, cieniowania oraz innych nieuzasadnionych elementów tradycją i historią Godła.

Projekt zakłada ponadto zerwanie ze szkodliwą i niewłaściwą tradycją heraldyczną oraz przywrócenie pierwotnego znaczenia Godła – w szczególności likwidację powiązań obecnej ustawy z ustrojem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz zbudowanie symbolicznego pomostu między II a III Rzeczpospolitą, uwzględniającego również spuściznę Rządu emigracyjnego, także w aspekcie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską.

Do obecnie obowiązującej ustawy zostałoby także wprowadzone nowe wzory pieczęci państwowych, bazujące na tradycyjnym wyglądzie wprowadzonym przez pierwszą ustawę z 1919 roku – nawiązujące do tradycji „Wielkiej Pieczęci Rzeczypospolitej”.

Ostatnim założeniem projektu i samej akcji jest przywrócenie Chorągwi Rzeczypospolitej przysługującej wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej i nadanie jej odpowiedniej rangi, zgodnie z tradycjami II Rzeczypospolitej poprzez przeniesienie obecnego Proporca Prezydenta RP do ustawy jako Chorągwi i przywrócenie jej rangi symbolu Rzeczypospolitej Polskiej.

Chorągiew Rzeczypospolitej posiada znacznie dłuższą historię niż flaga narodowa, liczącą sobie ponad 700 lat i jako najstarsze polskie weksylium powinna z powrotem zostać wprowadzona do obecnie obowiązującej ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz Godła Rzeczypospolitej Polskiej zamykając niemal 75 letnią wyrwę w jednej z najstarszych naszych tradycji państwowych.  Chorągiew powróciła niemal jednocześnie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w ustawie z 1919 roku – po 123 latach przerwy w istnieniu naszego Państwa, jako trzeci symbol państwowy i była obecna w porządku prawnym II Rzeczypospolitej aż do momentu jej opuszczenia we wrześniu 1939 roku. Formalnie została zniesiona Dekretem z 1955 roku wydanym już w Rzeczypospolitej Ludowej i jak dotąd nie powróciła na należne jej miejsce.

W najbliższym czasie odbędzie się kilka spotkań w całej Polsce, podczas których będziemy opowiadać o naszym projekcie. Zmiany w godle Polski chcielibyśmy przeprowadzić w 2019 r., gdyż właśnie wtedy przypada 100. rocznica wprowadzenia herbu z Krzyżem i zamkniętą koroną, który stał się symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety herb ten został zmieniony w 1927 r. na obecnie obowiązujący.

Wszystkie osoby chcące włączyć się w naszą inicjatywę prosimy o kontakt:

Poszukujemy osób, które pomogą nam w organizacji spotkań w całej Polsce, a w przyszłości gotowe będą do ewentualnego zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską.

Nasz projekt zakłada także konsultacje z heraldykami, historykami i historykami sztuki.

Herb Polski – wstępna propozycja: